Bộ 6 dấu nhám tiếng Việt bằng mica trong suốt (dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và dấu vô thanh). Bé học kí hiệu các dấu.

Danh mục: