Bảng số 1000 ghép các thẻ số 10, 20, 30, 40, 50, 60, ….., 990, 1000

1,090,000

Danh mục: