Bảng chữ GHÉP tiếng Việt nhám in thường – bảng bằng gỗ không phải mica (10 chữ : ng, kh, ph, th, gh, tr, ch, ngh)

Danh mục: